درتلاشیم که پوشش رنگین ونگارین
و باشکوه ایرانی را باجلوه ای ویژه وامروزین
به نمایش بگذاریم.

محمدرضا یکتا، مینا فخارزاده

هنرما در فراز و نشیب تاریخ مسیری بس طولانی و دشوار را پیموده است. هنرمند ایرانی طی اعصار متمادی در این جاده پرپیچ و خم، گام به گام کوله باری از هنر باستان تا معاصر را بر دوش کشیده و بنا بر مقتضیات زمانه، گاه در سنگ نگاره ها، درمعماری، در شعر و ادب و گاه در نقوش مسحور کننده ایرانی آنرا به ظهور رسانده است. ما تلاش میکنیم رد پای هنر ایرانی را در پاپوش مردمان میهنمان به نمایش بگزاریم.
قامت زیبای سرزمین متمدن ما برازنده جامه ای فاخر، برگرفته از فرهنگ اصیل و دیرین ایرانیست.

خدمات طراحی و تولید

تیم میمز

مد همان چیزی است که چهار بار در سال توسط طراحان ارائه می شود ولی سبک آن چیزی است که شما انتخاب می کنید.

محمدرضا یکتا

طراح

مینا فخارزاده

طراح