راهنمای اندازه گیری ابعاد پا - میمز

طول کف پا: (A) از نوک انگشت پا تا پاشنه

عرض پنجه: (B) از کنار انگشت کوچک پا تا کنار انگشت بزرگ پا

روی سینه پا: (C) روی پا از کنار انگشت کوچک تا کنار انگشت بزرگ